Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, notariusz w Krakowie Jan Kakitek dokonuje między innymi następujących czynności notarialnych:

Sporządza akty
notarialne

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych

Spisuje protokoły, w tym m.in. protokoły Zgromadzeń Wspólników spółek prawa handlowego

sporządza poświadczenia, w tym m.in. poświadcza własnoręczność podpisu oraz zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

Koszty Czynności Notarialnych

Koszty czynności notarialnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Akceptujemy płatności kartami VISA i MasterCard.