Dokumenty niezbędne do dokonania niektórych czynności notarialnych:

1. Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej (działki):

wypis z rejestru gruntów,
kopia mapy ewidencyjnej,
zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
zaświadczenie że działka nie leży na obszarze rewitalizacji,
zaświadczenie że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
podstawa nabycia,
dowody osobiste lub paszporty.

2. Umowa sprzedaży nieruchomości lokalowej:

numer księgi wieczystej,
podstawa nabycia,
zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
dowody osobiste lub paszporty.

3. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu,
podstawa nabycia,
zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
dowody osobiste lub paszporty.

4. Akt poświadczenia dziedziczenia:

akt zgonu spadkodawcy,
testament, jeżeli został sporządzony,
akty stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa,
dokument z numerem PESEL spadkodawcy,
dowody osobiste lub paszporty.

5. Testament:

dane osobowe sporządzającego testament, 
dane spadkobiercy,
dowód osobisty lub paszport.

6. Umowa majątkowa małżeńska (intercyza):

odpis skrócony aktu małżeństwa,
dowody osobiste lub paszporty.